Czy można żądać zaspokojenia swoich należności z likwidowanej spółki z o.o., gdy nie zgłosimy swoich roszczeń w terminie – na tle art. 287 KSH

Na wstępie wskazać należy, iż wierzyciel likwidowanej spółki z o.o., który nie zgłosił w terminie swoich roszczeń, ani też nie był spółce znany a chce odzyskać swoje należności, ma ku temu możliwość, zagwarantowaną przepisem art. 287 § 1 KSH, w brzmieniu:

“Wierzyciele spółki, którzy nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie ani nie byli spółce znani, mogą żądać zaspokojenia swoich należności z majątku spółki jeszcze niepodzielonego.”

Powyższy artykuł dotyczy wyłącznie wierzycieli likwidowanej spółki z o.o., którzy spełniają kumulatywnie dwie przesłanki:

  • nie byli oni znani spółce (w rozumieniu art. 286 KSH), a także
  • nie zgłosili swoich roszczeń we właściwym terminie.

“Właściwym terminem” – jest trzymiesięczny termin, w ciągu którego należało zgłaszać likwidowanej spółce wierzytelności, podany w ogłoszeniu, o którym stanowi art. 279 KSH. Przy czym warto zwrócić uwagę i zaaprobować pogląd A. Kidyby (wyrażony w Kidyba, Komentarz KSH, t. I, 2013, s. 1278), że w sytuacji, gdy oprócz ogłoszenia, o którym mowa powyżej, dokonanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, spółka dokonała tego ogłoszenia także w inny sposób, zaś daty tych ogłoszeń są różne, sześciomiesięczny termin, o którym stanowi art. 286 § 1 KSH (dotyczący możliwości podziału majątku likwidowanej spółki z o.o. pomiędzy wspólników), liczyć należy od ogłoszenia dokonanego najpóźniej.

Jeżeli zatem wierzyciel zgłosił swą wierzytelność likwidowanej spółce z o.o. już po upływie terminu, podanego w ogłoszeniu o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, ale przed upływem terminu, o którym stanowi art. 286 § 1 KSH, wówczas wierzyciel taki musi zostać zaspokojony lub zabezpieczony, i to jeszcze przed rozpoczęciem dokonywania podziału majątku likwidowanej spółki z o.o. pomiędzy jej wspólników.

Z kolei, jeżeli wcześniej nieznany spółce wierzyciel zgłosił się po upływie terminu, o którym mowa w art. 286 § 1 KSH, będzie on nadal mógł domagać się zaspokojenia lub zabezpieczenia swej wierzytelności z majątku spółki, ale wówczas likwidowana spółka odpowiada wobec niego tylko tym majątkiem, który jeszcze nie uległ podziałowi pomiędzy wspólników.

Wyżej wyeksplikowana okoliczność powoduje jednak, że sytuacja prawna wierzyciela ulega zdecydowanemu pogorszeniu. Mimo, iż przysługuje mu wobec spółki wymagalne roszczenie, to może ono pozostać niezaspokojone.

Dlaczego? Bowiem wspólnicy likwidowanej spółki z o.o. na tym etapie likwidacji są uprawnieni do rozdysponowania – pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu tych wierzycieli, którzy zgłosili w terminie swoje roszczenie – majątku spółki.

Niezwykle istotne jest zatem, aby w sytuacji, gdy nasz dłużnik – spółka z o.o. – postanawia przeprowadzić likwidację, dochować terminów na zgłoszenie swoich roszczeń.

W razie pytań związanych z przedstawioną tematyką, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Adwokat Grzegorz Mania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *