Kategorie

Znakowanie żywności – wstęp

Znakowanie żywności, to zagadnienie dobrze znane producentom żywności.  Z uwagi na dużą ilość aktów prawnych, zarówno unijnych, jak i krajowych, procedura znakowania żywności stanowi skomplikowany proces, w którym to nasza Kancelaria nierzadko bierze udział. W kilku wpisach postaramy się Państwu przybliżyć niniejsze zagadnienie.…

Udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – cz. II

Tutaj opisaliśmy pierwszą część nowelizacji ustawy pzp w kontekście istotnym z punktu widzenia klientów naszej Kancelarii i skupiliśmy się głównie na art. 22 ustawy pzp. Drugim kluczowym przepisem, który ściśle łączy się z omawianą tematyką jest art. 24 ustawy pzp.…

Ograniczenia w rozporządzaniu udziałem przez wspólnika spółki z o.o.

Na kanwie niedawnej – korzystnie zakończonej dla naszego klienta – sprawy przed sądem rejestrowym, której przedmiotem było wydanie zezwolenia przez sąd rejestrowy na zbycie udziału w spółce z o.o., w sytuacji gdy zarząd takowej zgody uprzednio odmówił, warto pochylić się…

Czy można żądać zaspokojenia swoich należności z likwidowanej spółki z o.o., gdy nie zgłosimy swoich roszczeń w terminie – na tle art. 287 KSH

Na wstępie wskazać należy, iż wierzyciel likwidowanej spółki z o.o., który nie zgłosił w terminie swoich roszczeń, ani też nie był spółce znany a chce odzyskać swoje należności, ma ku temu możliwość, zagwarantowaną przepisem art. 287 § 1 KSH, w brzmieniu:…

Podział majątku spółki z o.o. w likwidacji pomiędzy wspólników

Rozwiązanie spółki z o.o. następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą jej wykreślenia z rejestru. Co do zasady likwidatorami spółki są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub też uchwała wspólników stanowi inaczej. Do podstawowych obowiązków likwidatorów należy przede wszystkim zakończenie…