Od teraz większa ochrona wspólników mniejszościowych w spółce z o.o.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1 stycznia 2017 roku weszła w życie istotna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z punktu widzenia mniejszościowych wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem wyżej wymienionej nowelizacji jest modyfikacja przepisów art. 236 oraz 237 Kodeksu spółek handlowych, wprowadzona Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255).

Istota modyfikacji polega na ułatwieniu wspólnikom mniejszościowym wykonywania uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników i uzupełniania jego porządku obrad.

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą art. 236 i art. 237 KSH otrzymują brzmienie:

Art. 236

§ 1. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.

§ 1². Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zarząd wprowadza sprawy objęte żądaniem wspólników do porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadamia o tym wspólników zgodnie z art. 238.

§ 2. Umowa spółki może przyznać uprawnienia, o których mowa w § 1 i § 1² wspólnikom reprezentującym niższy udział w kapitale zakładowym.

Art. 237

§ 1.  Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia zarządowi żądania, o którym mowa w art. 236 § 1, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników nie zostanie zwołane z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, albo gdy w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników nie zostaną zamieszczone sprawy, o których mowa w art. 236 § 11, sąd rejestrowy może, po wezwaniu zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólnika lub wspólników występujących z żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 2. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Wspólnik lub wspólnicy, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.

Jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców: “Proponowane zmiany wprowadzające modyfikacje w art. 236 i art. 237 k.s.h., mają na celu poprawę ochrony wspólników mniejszościowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez ułatwienie im wykonywania uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników i uzupełniania jego porządku obrad. W art. 236 § 1 k.s.h. wyraźnie przesądzono, iż uprawnieni wspólnicy, występujący o zwołanie zgromadzenia wspólników, mogą równolegle domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, którego zwołania żądają.

Z kolei nowy art. 236 § 11 k.s.h. ma na celu „ożywienie” uprawnienia wspólników mniejszościowych do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników.

W tym celu:

1) obniżono minimalny ustawowy próg uprawniający do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników z 1/10 do 1/20 kapitału zakładowego;

2) wyznaczono termin na zgłoszenie żądania przez wspólników oraz

3) zobowiązano zarząd spółki do wprowadzenia zaproponowanych spraw do porządku obrad zgromadzenia i poinformowania o tym wspólników w trybie właściwym dla zwołania zgromadzenia. Projektowane przepisy mają charakter semiimperatywny, a tym samym może dojść do dalszego złagodzenia na korzyść wspólników wymagania udziału kapitałowego warunkującego zgłoszenie żądań (art. 236 § 3).”

adwokat Grzegorz Mania[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *