Aktualności

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

Avatar
adw. Grzegorz Mania

Kategoria: PRAWO SPÓŁEK, SPÓŁKA Z O.O. Opublikowano:

Poniżej przedstawiam procedurę likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formule “krok po kroku”:

uchwała o rozwiązaniu spółki: w formie aktu notarialnego, koszt ok. 900 – 1 000 zł (sporządzenie aktu + wypisy),
uchwała o powołaniu likwidatorów: najlepiej wraz z uchwałą o rozwiązaniu spółki w tym samym akcie notarialnym,
sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i zatwierdzenie go przez zgromadzenie wspólników: co do zasady w terminie do 15 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki, w praktyce – dla zaoszczędzenia kosztów – w terminie 7 dni i złożyć jako załącznik do zgłoszenia w KRS otwarcia likwidacji (pkt. 4),

zgłoszenie do KRS otwarcia likwidacji oraz imion, nazwisk i adresów likwidatorów oraz sposobu reprezentacji: w ciągu 7 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki u notariusza, koszt 250 zł,

zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o otwarciu likwidacji: NIP-8, w ciągu 7 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki u notariusza,

rozpoczęcie posługiwania się przez spółkę firmą z dopiskiem „w likwidacji”,

powiadomienie wierzycieli przez publikację ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności: ogłoszenie koszt 100 zł, wezwanie koszt ok. 500 zł w zależności od długości ogłoszenia (co do zasady 70 gr/znak),

podjęcie czynności likwidacyjnych: zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata wszystkich zobowiązań spółki, upłynnienie majątku spółki,

sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego i zatwierdzenie go przez zgromadzenie wspólników,

uchwała wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego i zamknięciu likwidacji oraz określająca miejsce przechowywania ksiąg i dokumentów spółki i osobę przechowawcy,

złożenie do KRS wniosku o wykreślenie spółki z rejestru wraz z załączeniem sprawozdania likwidacyjnego: w terminie 7 dni od zatwierdzenia sprawozdania, koszt 300 zł + publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wykreśleniu spółki z rejestru koszt 100 zł,

zawiadomienie Urzędu Skarbowego o wykreśleniu spółki wraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym jako załącznikiem,
zgłoszenie aktualizacyjne: NIP-2,

zgłoszenie wykreślenia spółki z rejestru VAT: VAT-Z,

wniosek do GUS o wykreślenie spółki.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego:

formularz KRS-Z61 – formularz zmiana wpisu w KRS,
formularz KRS-ZR – formularz wskazujący dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji,
formularz KRS-ZK – formularz dotyczący zgłoszenia zmian w zakresie członków zarządu,
protokół sporządzony w formie aktu notarialnego – obejmujący uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, uchwałę o powołaniu likwidatora lub likwidatorów i sposobie reprezentacji,
bilans otwarcia likwidacji,
oświadczenia likwidatorów – w których wyrażają zgodę na powołanie i pełnienie przedmiotowej funkcji,
dowód uiszczenia opłat.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć do Monitora Sądowego i Gospodarczego:

formularz MSIG-M1 – formularz z wnioskiem o publikację ogłoszenia,
treść ogłoszenia – ogłoszenie powinno zawierać informacje o podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji oraz wzywać wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod wskazany adres,
dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie i wezwanie wierzycieli.

Koszty szacunkowo:

koszt taksy notarialnej za sporządzenie uchwały zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki + o powołaniu likwidatorów + wypisy to ok. 900-1000 zł;
opłata sądowa od wpisu w KRS zmiany (wykreślamy członków zarządu, ujawniany likwidatorów) to 250 zł,
opłata za zamieszczenie w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki z o.o. to 100 zł, z kolei za zamieszczenie wezwania wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności ok. 500 zł;
opłata sądowa za wykreślenie likwidowanej spółki z o.o. z KRS to 300 zł;
opłata za zamieszczenia w MSiG ogłoszenia o likwidacji spółki to 100 zł,

Razem ok. 2 250,00 zł.

Dodatkowe koszty:

nie uwzględniono kosztów pomocy prawnej, ani kosztów biura rachunkowego.

W razie pytań proszę o kontakt.

adwokat Grzegorz Mania