umowa Bank Millennium nieważna

Wygrana z Bankiem Millennium – umowa kredytu frankowego nieważna

Tym razem wygrywamy z Bankiem Millennium. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 roku, w sprawie o sygn. XII C 688/22:

I. Ustalił, że nie istnieje stosunek prawny łączący strony, wynikający z umowy o kredyt hipoteczny z 2008 r. zawartej przez naszych Klientów a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z uwagi na jej nieważność;
II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów do ich majątku wspólnego kwotę 113.054,94 zł (sto trzynaście tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 94/100 groszy) wraz z ustawowymi
odsetkami za opóźnienie:
a) od kwoty 108.259,55 zł od dnia 20 grudnia 2021 r.
b) od kwoty 4.795,39 zł od dnia 28 grudnia 2022 r.
do dnia zapłaty.
III. Kosztami procesu w całości obciążył pozwanego i w związku z tym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł, w tym 10.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.