Prawomocne zwycięstwo z PKO BP

Kolejne zwycięstwo z Bankiem. Wygrywamy z PKO BP. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 580/22 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 marca 2022 r., sygn. akt XVIII C 816/21:

  1. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2 w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 192.882,42zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 42/100) oraz kwotę 16.465,62 CHF (szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć franków szwajcarskich 62/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 marca 2021r. do dnia zapłaty, za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powódkę na rzecz pozwanego kwoty 306.000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot;
  2. w pozostałym zakresie apelację oddalił;
  3. zasądził od pozwanego na rzecz powoda 8.100 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w ustnym uzasadnieniu zaznaczył, że zdaniem Sądu umowa kredytu jest umową wzajemną, a zatem bankowi przysługuje zarzut zatrzymania. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania i w tym zakresie zmienił wyrok Sądu Okręgowego.

Co jednak istotne, Sąd Apelacyjny powołał się na jeden z najnowszych wyroków TSUE z grudnia 2023 roku, z którego wynika, że uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie może pozbawić konsumenta odsetek ustawowych za opóźnienie.

Więcej o powyższym wyroku w tym miejscu.