kredyt frankowy

Umowa kredytu w CHF z Bankiem Millennium – nieważna

W dniu 3 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny, SSO Zofia Lehmann, wydał wyrok, w którym ustalił, że nie istnieje między stronami stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt MILLEKREDYT DOM z dnia 14 marca 2006 roku z uwagi na jej nieważność oraz zasądził od pozwanego banku – Bank Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 61 tys. PLN oraz ponad 17 tys. CHF (w całości zgodnie z żądaniem pozwu) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od przedsądowego wezwania do zapłaty. Nadto, Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości ( 1.000 zł tytułem poniesionej opłaty od pozwu oraz 10.817 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego).

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok jest nieprawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.