deutsche bank

Wygrywamy z Deutsche Bank!

Ponad milion złotych zasądził poznański Sąd Okręgowy w sprawie o unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartej z Deutsche Bank.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, w sprawie o sygn. akt I C 2184/22 o ustalenie i zapłatę:

  1. ustalił, że umowa kredytu nr KMI\0891713 zawarta w dniu 27 października 2008 r. pomiędzy
    Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym pozwanego) a powódką jest nieważna i w związku z tym nie istnieje stosunek prawny kredytu wynikający z tej umowy;
  2. zasądził od pozwanego na rzecz powódki:
    a) kwotę 124.127,14 (sto dwadzieścia cztery tysiące sto dwadzieścia siedem 14/100) PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 września 2022 r. do dnia zapłaty;
    b) kwotę 224.288,02 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem 02/100) CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 września 2022 r. do dnia zapłaty;
  3. kosztami procesu obciążył pozwanego i na tej podstawie zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.