nieważna umowa BRE Bank

Nieważna umowa kredytu w CHF zawarta z BRE Bankiem S.A.

W dniu 7 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, XII Wydział Cywilny, SSO Dominik Sękowski, wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa we franku szwajcarskim o kredyt hipoteczny z dnia 11 stycznia 2007 roku jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę ponad 70 tys. PLN (w całości zgodnie z żądaniem pozwu). Nadto, Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego banku na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w całości.

Kredyt został zawarty z BRE Bankiem S.A., ale pozwanym był mBank S.A. – jako następca prawny BRE Banku S.A.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok jest nieprawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.