nieważna umowa BPH

Umowa kredytu frankowego nieważna – PKO BP S.A.

W dniu 10 czerwca 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Wieczorek, wydał wyrok, w którym przesłankowo ustalił, że umowa kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny z dnia 28 kwietnia 2005 roku jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów kwotę ponad 90 tys. PLN (w całości zgodnie z żądaniem pozwu). Nadto, Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w całości.

Pozwanym był bank PKO BP S.A. Kredyt został całkowicie spłacony przed wniesieniem pozwu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa kredytowa była sprzeczna z ogólnymi założeniami prawa cywilnego, zawierała klauzule abuzywne, nie określała świadczenia, do którego zobowiązany był bank oraz kredytobiorcy.

Co ciekawe, jednym z powodów był adwokat. Bank w toku postepowania próbował udowodnić, że w związku z wykonywanym zawodem adwokatowi nie przysługuje status konsumenta w niniejszym sporze i nie powinien on korzystać z ochrony przysługującej konsumentom.

Sąd jednak poprawnie uznał, że adwokat jest także konsumentem i z tego tytułu przysługuje mu ochrona w sporze z bankiem.

Wyrok jest nieprawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.