grzywna za przestępstwo skarbowe

Umowa kredytu w CHF nieważna – NORDEA HABITAT

Nieważna umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z dnia 23 listopada 2009 roku zawarta z Nordea Bank Polska S.A.

24 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XVIII Cywilny, SSO Anna Mikołajczak, wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT z dnia 23 listopada 2009 roku jest nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę 192.882,42 PLN oraz kwotę 16.465,62 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 marca 2021 roku do dnia zapłaty. Nadto, Sąd Okręgowy zasądził od pozwanego banku na rzecz powódki zwrot kosztów procesu w kwocie 11.817,00 zł, w tym 10.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Pozwanym był bank PKO BP S.A. jako następca prawny banku Nordea Bank Polska S.A.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że umowa kredytowa była sprzeczna z ogólnymi założeniami prawa cywilnego, sam mechanizm przeliczeniowy jako taki jest dozwolony, ale nie do zaakceptowania jest przerzucenie ryzyka w całości na konsumenta, w wielu krajach UE takie kredyty były niedopuszczalne i bank miał taką świadomość na dzień podpisania umowy z powódką.

Co istotne, powódka zawarła umowę wraz z mężem, lecz w czasie wykonywania umowy małżeństwo zostało rozwiązane. Powódka wystąpiła jednak o całość roszczenia i Sąd uznał jej rację, albowiem w toku postępowania wykazano i udowodniono, że powódka posiadała majątek osobisty, z którego spłacała kredyt frankowy.

Wyrok jest nieprawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.