wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego

2 kolejne zabezpieczenia w sprawach frankowych

W ostatnich dniach Kancelaria uzyskała kolejne dwa zabezpieczenia roszczeń Klientów w sprawach frankowych o ustalenie nieważności umów poprzez wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu od dnia wydania danego postanowienia do dnia uprawomocnienia się wyroku w danej sprawie.

Orzeczenia, o których mowa to:

  1. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 listopada 2023 roku, sygn. akt: I ACa 1713/23,
  2. Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 20 listopada 2023 roku, sygn. akt: I C 1158/23.

W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, iż w przypadku, gdy strona powodowa domaga się stwierdzenia nieważności umowy, powołując się na abuzywność klauzul przeliczeniowych (głównie z uwagi na fakt, że odsyłają one do tabel kursów walut obcych tworzonych przez bank), a dodatkowo kredytobiorcy uiścili już na rzecz banku kwotę wyższą niż kwota udostępnionego im kapitału kredytu, to interes prawny powodów w udzieleniu zabezpieczenia powództwa polega na tym, że wskutek dalszego wykonywania umowy należność powodów będzie narastać, przy jednoczesnym niebagatelnym obciążeniu powodów kolejnymi miesięcznymi ratami – w czym należy upatrywać poważnego utrudnienia do osiągnięcia celu postępowania o unieważnienie umowy kredytu frankowego.