Zmiany w prawie zamówień publicznych

9 czerwca 2016 roku Senat przyjął poprawki w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Stanowisko Senatu skierowane zostało do Komisji Gospodarki i Rozwoju, która na swoim najbliższym posiedzeniu (21-23.06.2016 r.) ustosunkuje się do propozycji przedłożonych przez izbę wyższą parlamentu.

Tytułem wstępu nadmienić trzeba, iż projektowane zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego systemu prawnego dyrektyw UE – Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. tzw. dyrektywa klasyczna; Dyrektywa  Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. tzw. dyrektywa sektorowa (dotyczy udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych).

Termin implementacji wyżej wymienionych aktów minął 18 kwietnia 2016r., zatem pożądane jest jak najsprawniejsze zakończenie procesu legislacyjnego i uchwalenie ustawy, pozwalające na rozpoczęcie jej stosowania, bowiem opóźnienie w implementacji przynieść może szereg niekorzystnych konsekwencji dla kraju członkowskiego UE, jak i dla poszczególnych zamawiających.

W ramach skutków dla państwa możliwe jest wniesienie przez Komisję Europejską skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bądź nałożenie kary finansowej w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Z kolei zamawiający mogą obawiać się nałożenia tzw. korekt finansowych, z tytułu nieprawidłowości w wydatkowaniu środków unijnych. Korekty te mogą być dokonywane bezpośrednio przez państwa członkowskie i polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach operacji lub programu operacyjnego. Komisja Europejska może również nakładać korekty finansowe polegające na anulowaniu całości lub części wkładu UE do programu. Wskazać jednak należy, iż problem ten dotyczyć może tylko zamawiających ogłaszających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej progów unijnych.

Sytuację posiłkowo próbuje rozwiązać Urząd Zamówień Publicznych, który na swojej stronie internetowej zamieścił KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test.

Jest to jednakże dokument będący opinią, nie ma mocy wiążącej i nie wiadomo jak w jego kontekście postępować będą organy kontrolne.

W kolejnych artykułach przyjrzymy się bliżej najistotniejszym zmianom.

 Radca prawny Szymon Wróblewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *