nieważna umowa BPH

Wygrywamy z Bankiem BPH!

Kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Tym razem wygrywamy z Bankiem BPH. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wyrokiem z dnia 28 marca 2024 roku, w sprawie o sygn. XII C 3078/21:

I. Ustalił, że zawarta pomiędzy powódkami a pozwanym umowa kredytu hipotecznego z dnia 13 lipca 2006 roku jest nieważna;

II. Zasądził od pozwanego na rzecz każdej z powódek kwoty po 65303,76 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzy zł 76/1000) oraz po 3 368,91 CHF (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem franków szwajcarskich 91/100) wraz z ustawowymi odsetkami w wysokości odsetek za opóźnienie od kwot:

a)  po 63 420,43 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia zł 43/100) od dnia 28 października 2021 r.

b)  po 1883,33 zł (jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt trzy zł 33/100) i 3368,91 CHF (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem CHF 91/100) od dnia 29 stycznia 2022 r. w odniesieniu do wszystkich powyższych kwot do dnia zapłaty;

III. Kosztami procesu w całości obciążył pozwanego i w związku z tym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny. Bankowi przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.