Prawomocna nieważność kredytu frankowego – Santander Bank

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w sprawie o sygn. I ACa 570/22, na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, zmienił zaskarżony przez powódkę wyrok oddalający powództwo i zasądził na jej rzecz kwotę prawie 90 tys. zł nadwyżki ponad spłacony kapitał kredytu oraz obciążył pozwany bank kosztami procesu za I i II instancję w całości.

W niniejszej sprawie powódka wnosiła o zasądzenie na jej rzecz kwoty prawie 90 tys. zł z tytułu nadwyżki ponad spłacony kapitał kredytu w wysokości 400 tys. zł.

Umowa kredytu frankowego została zawarta w roku 2008 z Kredyt Bankiem S.A. Pozwanym był Santander Bank Polska S.A.

W odpowiedzi na pozew pozwany bank – Santander Bank Polska S.A. – podniósł ewentualny zarzut potrącenia oraz ewentualny zarzut zatrzymania. Oba te zarzuty dotyczyły także tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, które bank określił na kwotę ponad 120 tys. zł.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 18 marca 2022 roku uznał, że umowa kredytu jest nieważna w całości, ale powództwo oddalił, bowiem uwzględnił ewentualny zarzut potrącenia.

W ocenie Kancelarii uwzględnienie przez Sąd I instancji ewentualnego zarzutu potrącenia było bezpodstawne i w tym zakresie wniesiono apelację, która została przez Sąd Apelacyjny uwzględniona i doprowadziła do zmiany zaskarżonego wyroku i uwzględnienia powództwa zgodnie z żądaniem pozwu – wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 27 października 2020 roku.

Adw. Grzegorz Mania