Konsument, który przed terminem spłacił pożyczkę lub kredyt konsumencki może ubiegać się o proporcjonalny zwrot opłat i prowizji (w tym także kosztów przygotowania umowy lub jej ubezpieczenia) od banków i instytucji pożyczkowych.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2019 roku (sygn. C-383/18) “prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta”.

Z ww. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości koresponduje dotychczasowe stanowisko UOKiK, a w szczególności Stanowisko Prezesa UOKiK ws. interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 2 marca 2020 roku, w którym Prezes UOKiK wskazuje, iż “w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tym że redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.”

Przy wyliczeniu zwrotu banki i instytucje pożyczkowe powinny kierować się metodą liniową, która polega na tym, że:

  • wszelkie koszty poniesione przy udzieleniu pożyczki lub kredytu dzielimy przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnożymy przez liczbę dni, o które skrócono umowę i w efekcie otrzymujemy sumę należną konsumentowi.

Zgodnie z art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim – kredyt konsumencki to umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska.

W kwestii przedawnienia:

  • co do roszczeń powstałych do dnia 9.7.2018 r. stosujemy 10-letni termin przedawnienia, z kolei co do roszczeń powstałych od dnia 9.07.2018 r., w związku ze zmianą przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia, stosujemy termin 6-letni.

W razie pytań zachęcam do kontaktu.

Adwokat Grzegorz Mania